જીવંત પ્રસારણ
તારીખ:-૦૧-૦૨-૨૦૧૮ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે
વક્તા: માઈકલભાઈ મઝગાંવકર, ટ્રસ્ટીશ્રી ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ
વિષય:- બદલાતી ટેક્નોલોજી બદલાતા વ્યવસાયો